A ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL WEBOLDALÁRA ("WEBOLDAL") VONATKOZÓ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak feldolgozása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a helyesség, jogszerűség és átláthatóság elvein alapul. Ebből a célból az alábbiakban feltüntetjük a webhelyen keresztül végzett feldolgozásra vonatkozó információkat.

 

1. Az adatkezelő adatai 

1.1 A személyes adatok "adatkezelője" a Beauty &; Business S.p.A., székhelye: Milánó, via Cesare Cantù, 1.

 

 

2. A kezelt adatok típusa 

2.1 Azonosító adatok (vezetéknév és név) és elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, cím, szalon neve (ha személyes adatokat tartalmaz), foglalkozás.

 

 

2.2 Böngészési adatok.

 

 

3. Az adatok forrása

3.1 Minden azonosító és kapcsolattartási adatot az Érintett önkéntesen ad meg.

 

 

3.2  Az Érintett az alábbi adatokat adhatja meg:

 • a Webhely böngészése közben, amely a böngészőjén keresztül érhető el;
 • közösségi média platformok (pl.: Meta) használatakor. A platform kizárólag az Adatkezelő által az alábbi 4. cikkben említett célokból végzett adatgyűjtés eszköze. Ezért, amikor az Érintett adatokat szolgáltat a platformnak, azokat az Adatkezelő a jelen szabályzat szerint kezeli. 

 

 

4. Cél és jogalap 

4.1 Az azonosítási és kapcsolattartási adatok kezelése az Érintett kéréseinek megválaszolása érdekében történik, akivel az Adatkezelő megbízottjain keresztül is kapcsolatba lehet lépni, például: termékek vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos információk megszerzése érdekében.

 

 • A jelen 3.1. cikkben említett célokból történő adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettségek teljesítése és/vagy az Érintett kérésére elfogadott, szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása.

 

 

4.2 Az azonosító és kapcsolattartási adatok kezelése az Érintett hozzájárulásával marketing tevékenység (hírlevelek, promóciók, kedvezmények, kereskedelmi információk küldése) céljából történik papír alapú levélben, az üzemeltetővel való telefonhívás, közvetlen értékesítés, e-mail, közösségi platformok útján.

 • A jelen 3.2. pontban említett célokból történő adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, amelyet a megfelelő hozzájárulási rovat kitöltésével fejez ki.

 

 

4.3 Az azonosítási és kapcsolattartási adatok kezelése az Érintett hozzájárulásával profilalkotási tevékenységekhez történik, például az összegyűjtött adatok alapján összesített profilok létrehozásához (például hasonmás közönség tevékenységei). 

 • A jelen 3.3. pontban említett célokból történő adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, amelyet a megfelelő hozzájárulási rovat kitöltésével fejez ki.

 

4.4 Az azonosítási és kapcsolattartási adatok kezelése az Érintett hozzájárulásával harmadik felekkel való kommunikáció céljából történik, hogy ez utóbbiak marketing tevékenységet végezhessenek az Érintett felé. Például harmadik felek promóciós kommunikációt küldhetnek az Érintettnek. 

 • A jelen 3.4. pontban említett célokból történő adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, amelyet a megfelelő hozzájárulási rovat kitöltésével fejez ki.

 

 

4.5 A navigációs adatok feldolgozása a Webhelyen történő navigációhoz történik. A Webhely működéséhez használt szerverek és számítógépes rendszerek normál működésük során bizonyos személyes adatokat szereznek, amelyek továbbítása implicit módon az internetes kommunikációs protokollok használatában rejlik. Ezek az adatok, bár gyűjtésük nem azonosított érintettekkel való társítás céljából történik, természetüknél fogva feldolgozásuk és harmadik felek birtokában lévő adatokkal való társításuk révén  lehetővé teszi a felhasználók azonosítását. A személyes adatok ezen kategóriája magában foglalja a webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt eszközök IP-címét, valamint a kért erőforrások URI (egységes erőforrás-azonosító) címeit, a kérés időpontját, a kérésnek a szerverre történő elküldéséhez használt módszert, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kódot (sikeres,  hiba stb.) és a felhasználó operációs rendszerével és számítástechnikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek.

 • A jelen 3.5. cikkben említett célokból történő adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 

4.6 A személyes és kapcsolattartási adatok kezelése a személyzet keresésével és kiválasztásával kapcsolatos célokból történik, amennyiben az Érintett önálló kérelmet nyújt be. 

 • A jelen 3.6. cikkben említett célokból történő adatkezelés jogalapja: az Érintett kérésére elfogadott, szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése.

 

 

5. Adatmegőrzési időszak

5.1 A fenti 3.1. cikkben említett célokból gyűjtött személyes adatokat a kért visszajelzés megadásához és a kérelem teljes körű kezeléséhez szükséges későbbi tevékenységekhez szükséges ideig őrizzük meg.

 

5.2 A fenti 3.2., 3.3. és 3.4. cikkben említett célokból gyűjtött személyes adatokat a hozzájárulás időpontjától számított legfeljebb 5 évig őrizzük meg, kivéve, ha az Érintett él a korábban megadott hozzájárulás visszavonásával. Magától értetődik, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

5.3 A fenti 3.5 cikkben említett célokból gyűjtött adatokat a munkamenet teljes időtartama alatt és a böngésző bezárásáig tároljuk.

5.4 A fenti 3.6. cikkben említett célokból gyűjtött adatokat 24 hónapig őrizzük meg.

 

 

6. Az adatok nyilvánosságra hozatala és a tárolási módszerek

 

6.1 Az Adatkezelő az alábbi érintettekkel közölhet személyes adatokat, adatfeldolgozói vagy adatkezelői minőségükben:

 • az Adatkezelő adatkezelésre kifejezetten felhatalmazott munkatársai (az adatkezelésért felelős személyek);
 • az Alfa Parf Csoport szakemberei/külső vállalatai/közösségi platformjai/vállalatai, mint adatfeldolgozók vagy független adatkezelők.
 • illetékes hatóságok.

 

 

6.2 az Érintett adatai továbbíthatók az Európai Unión belüli és kívüli országokban székhellyel rendelkező alanyoknak, adatkezelőknek vagy adatfeldolgozóknak. A személyes adatok Európai Unión kívüli országokba történő továbbítása az alkalmazandó jogszabályok által megállapított intézkedésekkel összhangban történik, biztosítva az érintettek megfelelő szintű védelmét.

 

6.3 Az Ön adatait jogszerűen és helyesen gyűjtjük és rögzítjük, a fent említett célok elérése érdekében és az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott alapelvekkel összhangban. A személyes adatok feldolgozása történhet mind manuális, mind számítógépes és telematikus eszközökkel, de mindig a biztonságuk és titkosságuk garantálására alkalmas technikai és szervezési intézkedések felügyelete mellett, különösen az adatok akár véletlen megsemmisülése vagy elvesztése, a jogosulatlan hozzáférés vagy a nem engedélyezett vagy az adatgyűjtés céljainak nem megfelelő feldolgozás kockázatának csökkentése érdekében. 

 

 

7. A rendelkezés jellege 

7.1 Feldolgozás szerződéses/szerződéskötést megelőző célokból.

A fenti 2.1. és 2.2. pontban említett adatok rendelkezésre bocsátása a fenti 3.1. cikkben említett célokból szükséges ahhoz, hogy a kért szolgáltatásokat az Érintett számára biztosítani lehessen. A fenti adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti az Adatkezelő számára az Érintett által kért szolgáltatás nyújtását. 

 

 

7.2 Feldolgozás marketing, profilalkotás és harmadik felekkel való kommunikáció céljából.

A harmadik felek részére történő marketing-, profilalkotási és kommunikációs tevékenységek (annak érdekében, hogy azok marketing tevékenységet végezhessenek az Érintett felé) kizárólag az Érintett hozzájárulásával valósulnak meg. A hozzájárulás elmulasztása kizárja, hogy az Adatkezelő az adatokat marketing célokra, profilalkotásra és harmadik felek részére marketing tevékenységéhez történő továbbításra használja fel.

 

 

8. Az érintett jogai 

8.1 Az érdekelt fél a törvényben biztosított jogait bármikor gyakorolhatja:

 • hozzáférés a személyes adatokhoz, bizonyítékok szerzése az Adatkezelő által követett célokról, az érintett adatkategóriákról, azokról a címzettekről, akikkel az adatok közölhetők, az alkalmazandó megőrzési időszakról, az automatizált döntéshozatali folyamatok meglétéről;
 • haladéktalanul kérni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését;
 • adott esetekben kérheti az érintett adatainak törlését;
 • kérheti az adatkezelés korlátozását, vagy tiltakozhat az ellen, a törvényben meghatározott esetekben;
 • automatizált döntéshozatal esetén, ideértve a profilalkotást is, kifogást emel, ha a jogszabályban előírt feltételek teljesülnek; 
 • kérheti az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok hordozhatóságát, azaz tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő fogadását, valamint az ilyen adatok továbbítását egy másik Adatkezelőnek, az Adatkezelő akadályoztatása nélkül, a törvényben meghatározott esetekben;
 • panaszt nyújthat be az olasz adatvédelmi hatósághoz. 

 

Ezen jogok gyakorlásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel: e-mailben, a privacy@alfaparfgroup.it

 

 

Válassz két színt az összehasonlításhoz!

tool_color_compare.subtilte.label