OBJAVA O POLITICI
OBRADE LIČNIH PODATAKA

Obaveštenje o politici obrade ličnih podataka za korisnike veb-sajta www.alfaparfmilanopro.com website

 

Svrha ove objave

„Beauty & Business spa“ (u daljem tekstu “Kontrolor”) je predan poštovanju i zaštiti Vaše privatnosti i želi da se osećate bezbednim ne samo prilikom puke posete veb-sajtu već i ukoliko odlučite da se registrujete i predate nam svoje lične podatke da biste koristili usluge koje su na raspolaganju Korisnicima i/ili Klijentima. Kontrolor podataka na ovoj stranici namerava da saopšti informacije koje se tiču obrade ličnih podataka korisnika koji posećuju ili konsultuju veb-sajt kome se pristupa elektronski na www.alfaparfmilano.com (u daljem tekstu „Veb-sajt”). Objava o politici postoji samo za predmetni veb-sajt, a ne za druge veb-sajtove kojima se pristupa preko linkova (a na koje se odnose objave o ličnim podacima ili politici). Nije dozvoljena reprodukcija ili upotreba stranica, materijala i podataka na Veb-sajtu bilo kojim putem i bilo kojim sredstvom bez prethodne pisane saglasnosti Kontrolora. Kopiranje i/ili štampanje je dozvoljeno samo za lične i nekomercijalne potrebe (zahteve i pojašnjenja možete dobiti od Kontrolora podataka na dole navedenoj adresi). Nisu dozvoljene druge vrste upotrebe sadržaja, usluga i podataka na ovom Veb-sajtu, kao ni generalno bilo koje vrste podataka – čak iako su isključivo tehničke prirode, a kojima se preko ovog Veb-sajta može pristupiti.

U pogledu ponuđenog sadržaja i pruženih informacija, Kontrolor podataka će se starati o tome da sadržaj Veb-sajta u razumnoj meri bude ažuriran i revidiran, bez garancije za njihovu adekvatnost, tačnost ili potpunost, istovremeno se izričito odričući bilo kakve odgovornosti za greške ili omaške bilo koje vrste informacija koje se nalaze na ovom Veb-sajtu.

 

Poreklo – Navigacioni podaci

Kontrolor podataka daje na znanje da će se lični podaci koje budete dali i kojima budete imali pristup prilikom upita i/ili kontakta, registracija na Veb-sajtu i korišćenje usluga putem pametnog telefona ili bilo kog drugog uređaja kojim se pristupa Internetu, kao i podaci neophodni za pružanje navedenih usluga, uključujući i navigacione podatke i podatke korišćene za bilo koju kupovinu proizvoda i plaćanje ponuđenih usluga, ali takođe i samo takozvane „navigacione“ podatke koje Korisnici budu upotrebljavali, obrađivati u skladu sa postojećim zakonodavstvom. Tokom uobičajenog rada, informatički sistemi i softverske procedure koje se koriste za rad ovog Veb-sajta prikupljaju određene lične podatke čije prenošenje je obuhvaćeno samim korišćenjem Interneta. Ovo su podaci koji se ne prikupljaju radi povezivanja sa identifikovanim subjektima podataka, već po samoj svojoj prirodi mogu korisnicima da omoguće identifikaciju obrađivanjem i povezivanjem sa podacima treće strane. Ova kategorija podataka uključuje i „IP adrese“ ili nazive domena sa računara korisnika koji se na Veb-sajt i povezuju; URI (Jedinstveni identifikator resursa, engl. Uniform Resource Identifier) adresu za tražene resurse; vreme zahteva; metodu kojom se zahtev postavlja veb serveru; veličinu dosijea dobijenog odgovorom; numerički kod koji označava status odgovora veb servera (uspešan, greška, itd) kao i druge parametre vezane za operativni sistem i informatičko okruženje. Ovi podaci se koriste isključivo u svrhu dobijanja anonimnih statističkih podataka o upotrebi Veb-sajta radi provere njegovog neometanog rada. Treba napomenuti da gore navedeni podaci mogu da se koriste za određivanje odgovornosti u slučaju kriminalnih radnji počinjenih preko računara nad Veb-sajtom, ili drugim veb-sajtovima koji su sa njime povezani: osim u ovom slučaju, podaci u ovom trenutku ne opstaju kao veb kontakti duže od nekoliko dana.

 

Poreklo – Podaci koje daje korisnik

Kontrolor podataka Vaše podatke prikuplja, skladišti i obrađuje u svrhu pružanja proizvoda i usluga ponuđenih na Veb-sajtu, ili u skladu sa zakonskim obavezama. U pogledu određenih Usluga i Proizvoda, Kontrolor takođe može da obrađuje Vaše podatke i u komercijalne svrhe. U takvom slučaju će biti neophodno podnošenje posebne, odvojene, neobavezujuće i uvek opozive saglasnosti na način i adresu koja je naznačena dole. Po potrebi, izričito i dobrovoljno slanje imejl poruka na adrese navedene u odgovarajućem odeljku Veb-sajta, kao i popunjavanje upitnika, komunikacija putem četa, korišćenje push obaveštenja putem aplikacije, društvenih mreža, pozivnih centara, ako ih ima itd. podrazumeva da će određeni lični podaci o Vama biti prikupljeni – uključujući i podatke dobijene preko aplikacije i pratećih usluga – a oni su neophodni za odgovor na zahteve. Takođe, imajte na umu da će, prilikom korišćenja mobilne veze za pristup bilo kom digitalnom sadržaju i uslugama koje nudi direktno Kontrolor podataka ili naši Partneri, možda biti neophodno poslati Vaše lične podatke ovim trećim stranama. Takođe Vam skrećemo pažnju da Veb-sajtu možete da pristupate ili se povežete na okruženja gde vam se može omogućiti objavljivanje podataka preko bloga ili oglasne table; da komunicirate sa drugima, npr. preko stranice Kontrolora, na sajtovima kao što su Facebook®, Instagram®, LinkedIn®, Youtube®, Twitter® i drugim društvenim mrežama; da dajete mišljenje o proizvodima ili uslugama i postavljate komentare ili sadržaj. Pre interakcije sa ovim okruženjima Vam savetujemo da pažljivo pročitate Opšte uslove korišćenja, imajući u vidu da će, u određenim okolnostima, podaci koje budete objavljivali biti vidljivi bilo kom korisniku Interneta, i da treće strane mogu da čitaju, prikupljaju i koriste sve podatke koje budete uključili u svoje objave.

 

Svrha obrade i pravna osnova

Podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

 • Svrhe striktno povezane sa registracijom na Veb-sajt i neophodne za istu; usluge i/ili aplikacije koje Kontrolor razvija ili pruža; radi upotrebe pratećih informacionih usluga; radi upravljanja zahtevima za kontakt ili upitima; za kupovinu proizvoda i usluga koji se nude putem Veb-sajta;
 • Funkcionalne radnje koje se tiču upravljanja zahtevima Korisnika ili Klijenata i slanje povratnih informacija;
 • Svrhe vezane za ispunjavanje obaveza prema EU kao i nacionalnim zakonodavstvima, zaštitu javnog reda, otkrivanje i borbu protiv kriminalnih radnji;
 • Direktni marketing, odnosno slanje reklamnog materijala, direktnu prodaju, istraživanje tržišta ili poslovnih dopisa o proizvodima i/ili uslugama koje nudi Kontrolor; u ovu aktivnost takođe mogu da spadaju i proizvodi i usluge preduzeća koja pripadaju „AlfaParf Group“, čiji je Kontrolor deo, a koje se vrše slanjem reklamnog, informativnog ili promotivnog materijala i/ili pozivima za učešće u inicijativama, događajima i ponudama sa ciljem da korisnike, odnosno klijente nagrade „tradicionalnim” metodama (npr. slanje pošte i/ili pozivi operatera), ili preko „automatizovanih” sistema za kontakt (npr. SMS i/ili MMS, telefonski pozivi bez operatera, imejlovi, faksimili, interaktivne aplikacije.

Pružanje podataka u svrhe navedene pod 1, 2 i 3, a vezano za predugovornu i/ili ugovornu fazu, ili radi ispunjenja zahteva korisnika, odnosno ako to predviđa poseban regulatorni zahtev, obavezno je, a ukoliko do toga ne dođe, prijem podataka i pristup traženim informacijama i uslugama neće biti moguć; u pogledu tačke 4 ove Izjave o podacima, pristanak korisnika/kupca na obradu podataka je besplatan i neobavezan i uvek se može opozvati bez ikakvih posledica po upotrebljivost proizvoda i usluga, osim u slučaju da Kontrolora ne bude u mogućnosti da obavesti korisnike/klijente o novim inicijativama ili o posebnim promocijama te dostupnim pogodnostima.

 

Kontrolor podataka može da šalje poslovne dopise o proizvodima i/ili uslugama sličnim već ponuđenim, putem imejl ili poštanske adrese koje ste tom prilikom naveli, a na koje uvek možete da uložite primedbu praćenjem metoda navedenih u samom dopisu.

 

Metode, logika obrade, vreme skladištenja i bezbednosne mere

Kontrolor i/ili treće strane takođe obrađuju podatke pomoću elektronskih ili automatizovanih alata koje Kontrolor podataka može da koristi za njihovo skladištenje, upravljanje, odnosno prenos. Podaci će se obrađivati u skladu sa organizacijom ličnih podataka i logikom obrade, uzimajući u obzir i podatke iz logovanja prilikom pristupa i korišćenja usluga dostupnih putem Interneta koji se tiču proizvoda i usluga korišćenim u odnosu na gore navedene svrhe i, u svakom slučaju, usvajanjem odgovarajućih mera bezbednosti podataka i poverljivosti. Lični podaci se zadržavaju isključivo u svrhu za koju su i prikupljeni, a podležu različitim vremenskim okvirima propisanim Zakonom, ili u svrhu odbrane prava na sudu. Konkretno u pogledu problema vezanih za zaštitu ličnih podataka, korisnik ili klijent je dužan da Kontrolora obavesti o bilo kakvim okolnostima ili događajima iz kojih bi moglo da proistekne eventualno kršenje zaštićenih podataka radi blagovremene procene i usvajanja radnji usmerenih ka suzbijanju navedenog događaja i to imejlom na privacy@alfaparfgroup.com. Mere koje Kontrolor bude preduzeo neće korisnika ili klijenta osloboditi obaveze da obrati pažnju na korišćenje adekvatno kompleksne lozinke ili PIN-a koji će se redovno ažururati – pogotovo ukoliko postoji osnovana bojazan da je treća strana iste zloupotrebila ili za njih saznala – kao i pažljivo zaštititi i učiniti nedostupnom trećim licima radi izbegavanja nepravilne i neovlašćene upotrebe, tamo gde je to potrebno.

 

Kolačići

Kolačić je kratki tekstualni niz u Vašem pretraživaču koji se šalje i eventualno čuva na Vašem računaru (ili na pametnom telefonu, tablet uređaju, ili pak bilo kom drugom uređaju kojim se pristupa Internetu); ovakvo slanje se obično dešava prilikom Vaše posete nekom veb-sajtu. Kontrolor koristi kolačiće u različite svrhe, na primer da Vam omogući aktivan pristup zaštićenom okruženju dok ste na određenoj veb stranici unutar veb-sajta. Kolačići pohranjeni na Vašem terminalu se ne mogu koristiti za preuzimanje bilo kakvih podataka s vašeg hard-diska, kao ni za prenošenje računarskih virusa ili identifikovanje odnosno korišćenje Vaše imejl adrese. Svaki kolačić je jedinstven u odnosu na pretraživač i uređaj koji koristite za pristup veb-sajtu. U principu, svrha kolačića je da omoguće neometan rad veb-sajta i korisnicima olakšaju pristup veb-sajtu onda kada ga koriste, čak i u slučaju da se putem istih šalju reklamne poruke (kao što je naznačeno dole). Više informacija o tome šta su kolačići i kako funkcionišu pronaći ćete na veb-sajtu „Sve o kolačićima“http://www.allaboutcookies.org. Više detaljnih informacija o kolačićima se nalazi na objavi politike ovde.

 

Okruženja za komunikaciju i prenos podataka

U svrhu postizanja gore navedenog, Kontrolor može, podatke o korisnicima/klijentima da podeli sa trećim stranama povezanim sa nama, obrađivati ih, bilo u Italiji ili inostranstvu, tamo gde te treće strane pružaju usluge, na naš zahtev. Ovim trećim stranama ćemo otkriti samo podatke neophodne za obavljanje traženih usluga i preduzećemo sve mere da zaštitimo Vaše lične podatke. Ovim trećim stranama ćemo otkriti isključivo podatke koji su neophodni za pružanje traženih usluga i to preduzimanjem svih mera zaštite Vaših ličnih podataka. Podaci se mogu slati i van Evropskog ekonomskog prostora ako je to neophodno za održavanje Vašeg ugovornog odnosa. U ovom slučaju, obaveze zaštite i sigurnosti ekvivalentne onima koje garantuje Kontrolor podataka će biti nametnute primaocu podataka. Ako se koriste usluge koje direktno nude partneri, mi ćemo pružiti samo podatke strogo potrebne za njihovo pružanje. U svakom slučaju, otkrivaće se samo podaci neophodni za predviđenu svrhu i, tamo gde je to potrebno, primenjivaće se garancije koje se odnose na prenos podataka u treće zemlje. Takođe možemo iz marketinških razloga da otkrijemo lične podatke licima koja nam pružaju poslovne usluge, koji su u tu svrhu imenovani za spoljne obrađivače. Pored toga, lični podaci se mogu predati nadležnim vlastima radi usklađivanja sa regulatornim obavezama ili utvrđivanja bilo kakve odgovornosti u slučaju informatičkih kriminalnih radnji izvršenih nad veb-sajtom, ali ih je moguće i proslediti ili dodeliti trećim licima (na primer, obrađivačima ili u slučaju dobavljača elektronskih komunikacionih usluga, nezavisnim kontrolorima) koji pružaju IT i telematske usluge (npr. usluge hostinga, upravljanja i razvoja veb-sajtovima) a koje Kontrolor koristi za obavljanje tehničkih i organizacionih zadataka i aktivnosti neophodnih za pravilno funkcionisanje veb-sajta. Subjekti koji pripadaju gore navedenim kategorijama rade kao zasebni kontrolori podataka ili kao obrađivači koje je u tu svrhu imenovao Kontrolor podataka.

Lične podatke mogu znati i zaposleni i konsultanti kod Kontrolora, koji su obučeni i ovlašćeni za njihovu obradu.

Moguće je kontaktirati kategorije primalaca kojima se mogu otkriti podaci preko Kontrolora podataka na dole navedene adrese.

 

Prava subjekta podataka

U bilo kom trenutku možete ostvariti prava koja priznaje Zakon:

 • Možete da pristupate svojim ličnim podacima, pribavite dokaze o svrhama Kontrolora, kategorijama uključenih podataka, primaocima kojima se oni mogu otkriti, važećem periodu čuvanja, postojanju automatizovanih procesa donošenja odluka;
 • Možete da ispravite netačne lične podatke o Vama bez odlaganja;
 • Možete da izbrišete Vaše lične podatke u slučajevima predviđenim Zakonom;
 • Možete da ograničite obrađivanje ili mu se usprotivite u slučajevima predviđenim Zakonom;
 • Možete da se usprotivite automatizovanim procesima donošenja odluka, uključujući profilisanje, ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom;
 • Možete da zahtevate prenosivost podataka koje ste dali Kontroloru podataka, tj. da ih primite u struktuiranom formatu koji se obično koristi i koji bilo koji automatski uređaj može da prepozna, što važi i za slanje podataka drugom Kontroloru, bez ikakvih prepreka od strane samog Kontrolora podataka, u slučajevima predviđenim Zakonom;
 • Možete da podnesete žalbu na zaštitu ličnih podataka Jemcu.

 

U pogledu obrade spomenute u tački 4 svrha, Klijent uvek može da povuče saglasnost i ostvari pravo na prigovor direktnom marketingu (u „tradicionalnim“ i „automatizovanim“ obliku). Uprkos svemu što je suprotstavljeno ovde navedenom, protivljenje se odnosi i na tradicionalne i na automatizovane načine komunikacija.

 

 

Kontrolor podataka i službenici za zaštitu podataka

Kontrolor podataka je „Beauty & Business s.p.a.“ sa sedištem na adresi Via Cesare Cantu 1, 20123 Milano (Italija), i operativnim sedištem na adresi Via Ciserano snc, 24046 Ozio Soto (Italija).

Gore navedena prava mogu se ostvariti na zahtev nosioca podataka putem imejla na privacy@alfaparfgroup.com.

 

Korišćenje Veb-sajta, uključujući putem tableta i/ili pametnih telefona od strane Klijenta i/ili Korisnika podrazumeva potpuno poznavanje i prihvatanje sadržaja i svega navedenog sadržanog u ovoj verziji Objave o politici koju je objavio Kontrolor, i to prilikom svake posete Veb-sajtu. Kontrolor podataka daje na znanje da se ova Objava o politici može menjati bez prethodnog obaveštenja i stoga se periodična provera preporučuje.

 

Ova izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana dana 26. novembra 2019.

 

Prethodna verzija se nalazi ovde.

 

Odaberite dve boje koje želite da uporedite

tool_color_compare.subtilte.label